Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op CIBT Inc., haar dochterondernemingen en alle merken binnen de CIBT merkenportefeuille (tesamen, 'CIBT', 'wij', “onze”, of 'ons'). CIBT streeft ernaar om haar klanten een uitmuntende service te bieden. In het kader van dit streven nemen we het vertrouwen van onze klanten en de bezoekers aan de site zeer serieus. Wij erkennen dat het onze verantwoordelijkheid is om uw privacy te beschermen en u te informeren over hoe we te werk gaan bij het verzamelen van informatie via ons privacybeleid. In ons privacybeleid wordt het volgende uiteengezet:

 • De informatie die we verzamelen
 • Hoe de informatie die we verzamelen gebruikt wordt
 • CIBT's Compliance-verklaringen m.b.t. de AVG
 • CIBT’s EU-VS Privacy-schildverklaring en verantwoordelijkheid voor verdere doorgifte
 • Hoe we informatie verzamelen
 • Hoe CIBT uw informatie beschermt
 • Hoe u zich kunt afmelden voor verdere berichtgeving
 • Hoe u contact met CIBT kunt opnemen
 • Linken naar andere websites
 • CIBT’s standpunt over het verzamelen van persoonlijke informatie van kinderen
 • Disclaimer

CIBT behoudt zich te allen tijde het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Indien we herzieningen doorvoeren die de manier waarop we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of delen wijzigen, zullen we deze wijzigingen in dit privacybeleid vermelden. U dient dit privacybeleid regelmatig na te lezen, zodat u op de hoogte blijft van ons meest recente beleid en werkwijzen. Wij vermelden de ingangsdatum voor de laatste versie van ons privacybeleid aan het einde van dit privacybeleid.

De informatie die we verzamelen

Door uw gebruik van onze websites en/of onze diensten kunnen we uw informatie verzamelen of u hierom vragen, met inbegrip van uw naam, titel, bedrijf, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en gegevens van betalingsdiensten.

Indien CIBT uw visum of immigratiedossier in behandeling heeft, kan er om aanvullende informatie verzocht worden op de aanvraagformulieren van het land van bestemming. De aanvullende zaken kunnen onder meer zaken omvatten zoals uw persoonlijke en gezinsinformatie, opleiding, arbeidsverleden, reistraject en financiële gegevens. Op basis van de vereisten van de desbetreffende visa of overheidsinstanties kan dergelijke aanvulllende gevoelige informatie onder meer etniciteit, ras, religie, vakbondslidmaatschap, biometrische informatie en informatie over criminele antecedenten omvatten.

Andere informatie die we verzamelen kan onder meer marketinginformatie en informatie over webinteractie omvatten zoals:

 • Gegevens van marketing aanmeldlijsten, consumentenonderzoek, of informatie in het publieke domein.
 • Unieke ID's zoals een cookie die op een computer geplaatst wordt, of ID's van mobiele toestellen of apparaten.
 • Internet Protocol-adres ('IP-adres')
 • Informatie over een apparaat zoals informatie die in HTTP-regels of andere overdrachtsprotocolsignalen voor het internet, browser of apparaattype en -versie, besturingssysteem, user-agent string en informatie over of op basis van de aanwezigheid of het gebruik van 'apps' op mobiele apparaten.
 • De webzoekterm(en) die een consument gebruikt om een website te vinden en op te vragen.

Hoe informatie gebruikt wordt

Wij verkopen uw persoonlijke informatie niet aan derden. Daarbij deelt CIBT de informatie met geen enkele derde partij, tenzij anderszins aangegeven in dit privacybeleid.

CIBT kan de persoonlijke informatie met derde partijen voor de volgende doeleinden delen:

 • Om voor zover noodzakelijk uw visum, documentlegalisatie, of immigratieaanvraag af te handelen, om u en uw gezin visum- en immigratiediensten aan te bieden, met inbegrip van openbaarmaking aan overheidsinstanties in de vorm van aanvragen, foto's en verzoekschriften voor visumaanvragen en/of immigratievoorzieningen. Hieronder valt het doorgeven van gevoelige informatie, die nodig is voor de aanvraag om de immigratie in behandeling te nemen, aan visumbehandelingscentra, logistieke bedrijven en andere ondersteunende dienstverleners, aanbieders van uitnodigingen en/of vertalers/advocaten.
 • Gegevens delen met bedrijven die diensten aan ons verlenen om ons te helpen met onze zakelijke activiteiten voor de afhandeling van visum en immigratieaanvragen. Het eventueel delen van gegevens is onderworpen aan zowel het EU-VS privacy-schild en EU GDPR (AVG)- vereisten zoals hieronder uiteengezet.
 • Om onze producten en diensten te verbeteren, uitmuntende klantenservice te bieden en zakelijke kansen waar te nemen.
 • Zoals wettelijk voorgeschreven, als reactie op verzoeken van openbare instanties met inbegrip van het voldoen aan de vereisten voor nationale veiligheid en rechtshandhaving.

CIBT kan de informatie ook gebruiken om rechtstreeks met u te communiceren via enquêtes, e-mail, of direct mail, bijvoorbeeld om u te informeren over nieuwswaardige onderwerpen en komenden gebeurtenissen die voor u wellicht interessant zijn, of om met u te overleggen met betrekking tot uw visum of paspoortaanvraag, of immigratiezaken. We kunnen ook uw e-mailadres gebruiken om u herinneringen te sturen over te verlopen visa, paspoorten of uw immigratiestatus. Indien u af wilt zien van het ontvangen van deze informatie, lees dan de paragrafen over afmelden en verdere berichtgeving hieronder.

Compliance-verklaringen voor EU Global Data Protection Regulation (GDPR / AVG)

Wettelijke basis voor het verzamelen van persoonlijke informatie: CIBT verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie om uw aanvraag voor een visum, paspoort, documentlegalisatie of immigratieproces en ons contract met u uit te voeren. Deze informatie wordt verzameld en verwerkt in overeenstemming met lokale wetgeving zoals AVG-regelgeving in de Europese Unie. Voor die personen op wie de AVG van toepassing is, wordt algemene persoonlijke informatie verzameld en verwerkt op basis van het contract dat tussen ons opgesteld is of zal worden. Echter, de aanvullende gevoelige informatie wordt verzameld en verwerkt op basis van de rechtsgrondslag van toestemming. Door een bestelling te plaatsen en uw toestemming te geven, verleent u de volgende rechten aan CIBT:

 • Het recht om uw persoonlijke informatie te verzamelen
 • Het recht om uw persoonlijke informatie te verwerken
 • Het recht om indien nodig uw persoonlijke informatie te delen met externe aanbieders en overheidsinstanties, zoals overheidsinstellingen, visumbehandelingscentra, logistieke bedrijven en andere ondersteunende dienstverleners, aanbieders van uitnodigingen en/of vertalers/advocaten die relevant zijn voor uw aanvraag van diensten.

U behoudt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Het recht om uw persoonlijke informatie te laten wissen: U heeft te allen tijde het recht om CIBT te verzoeken om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt heeft te wissen. CIBT wist alle gegevens, zolang dit wettelijk toegestaan is in overeenstemming met de wet- en regelgeving in de landen waar wij actief zijn. U kunt dit verzoek indienen door hier te klikken Het volgende zal dan gebeuren:

 • CIBT bevestigt uw verzoek.
 • CIBT beoordeelt uw specifieke verzoek en het land van herkomst, en bepaalt of het voor ons wettelijk toegestaan is om het verzoek in te willigen.
 • CIBT zal dan:
  • of wel u informeren dat uw gegevens uit ons systeem verwijderd zijn of
  • of wel u informeren over de datum waarop het CIBT wettelijk toegestaan is om de genoemde gegevens uit ons systeem te verwijderen gegeven de aard van genoemde gegevens en het land van herkomst ervan.

Het recht op inzage in uw persoonlijke informatie: U heeft te allen tijde het recht om uw persoonlijke informatie in te zien die in beheer zijn bij CIBT. Om een inzageverzoek voor uw gegevens in te dienen, is een bezoek in persoon aan een CIBT-locatie vereist, met overlegging van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs. Nadat de identiteit van de verzoeker gevalideerd is, zal CIBT uw persoonlijke informatie leveren in overeenstemming met ons beleid.

Internationale Overdracht van uw persoonlijke informatie: Uw informatie kan overgedragen worden buiten de EU-regio naar overheidsinstellingen en logistieke bedrijven en andere ondersteunende dienstverleners in landen waarvoor uw reisdocumentatie verzocht heeft om uw verzoek met succes te verwerken. Dergelijke landen beschikken wellicht niet over databeschermingswetgeving zoals voorhanden is in EU-landen. We zullen ons redelijkerwijze inspannen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk blijft indien deze aan dergelijke landen overgedragen wordt. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, maar indien uw toestemming ingetrokken wordt voorafgaand aan levering van de dienst, zijn wij niet in staat om de levering van de diensten te voltooien.

Klachten indienen bij de toezichthoudende autoriteit: Indien u van mening bent dat we uw rechten onder de AVG geschonden hebben kunt u een klacht indienen bij de dienst voor databescherming in het land waar u verblijft of bij de toezichthoudende autoriteit op https://ico.org.uk/concerns/ of telefonisch op +44 303 123 1113

EU-VS Privacy-schild Compliance & verantwoordelijkheid voor verdere doorgifte

CIBT voldoet aan het EU-U.S. Privacy-schildraamwerk en het Zwitserland-VS Privacy-schildraamwerk zoals beschreven door het Ministerie van Economische Zaken van de VS (U.S. Department of Commerce) met betrekking tot de verzameling, het gebruik en bewaring van persoonlijke informatie die van de EU en Zwitserland aan de Verenigde Staten overgedragen wordt. CIBT heeft aan het Ministerie van Economische Zaken van de VS verklaard dat het de uitgangspunten van het privacy-schild in acht neemt. Voor meer informatie over het privacy-schild, en om onze certificering in te zien, ga naar http://www.privacyshield.gov.

In het geval CIBT persoonsgegevens die onder dit privacybeleid vallen aan een derde partij die als beheerder optreedt overdraagt, doet CIBT dit in overeenstemming met eventuele kennisgevingen aan de gegevenssubjecten en eventuele toestemming die zij hebben gegeven, en uitsluitend wanneer de derde partij contractuele garanties heeft gegeven dat zij (i) de persoonsgegevens verwerken met beperkte en specifieke doeleinden in lijn met de toestemming van de gegevenssubjecten; (ii) op zijn minst hetzelfde beschermingsniveau bieden dat de privacy-schilduitgangspunten eisen en ons in kennis stellen indien het vast zou stellen dat ze hier niet toe in staat is; en (iii) in geval van een dergelijke vaststelling de verwerking van de persoonsgegevens stopzet of andere redelijke en passende herstelmaatregelen neemt. Indien CIBT kennis heeft dat een derde partij die als beheerder optreedt persoonsgegevens verwerkt die onder dit privacybeleid vallen op een wijze die tegen de uitgangspunten van het privacy-schild indruist, neemt CIBT redelijke maatregelen om dergelijke verwerking te voorkomen of stop te zetten.

Met betrekking tot tussenpersonen van CIBT, draagt CIBT alleen de persoonsgegevens over die onder dit privacybeleid vallen die nodig zijn voor een tussenpersoon om aan CIBT het verzochte product of dienst te leveren. Daarbij zal CIBT (i) de tussenpersoon toestemming geven om dergelijke persoonsgegevens alleen voor beperkte en specifieke doeleinden te verwerken; (ii) eisen dat de tussenpersoon op zijn minst hetzelfde beschermingsniveau voor privacy biedt als vereist is op grond van de privacy-schilduitgangspunten; (iii) redelijke en passende maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de tussenpersoon de overgedragen persoonsgegevens daadwerkelijk verwerkt op een wijze die in lijn is met de CIBT-verplichtingen op grond van de privacy-schilduitgangspunten; en (iv) van de tussenpersoon eisen dat deze CIBT in kennis stelt indien hij vaststelt dat hij niet langer meer zijn verplichting na kan komen om hetzelfde beschermingsniveau te bieden zoals vereist is bij de privacy-schilduitgangspunten. Na ontvangst van kennisgeving van de tussenpersoon dat hij niet langer zijn verplichting na kan komen om hetzelfde beschermingsniveau te bieden dat vereist is door de privacy-schilduitgangspunten, neemt CIBT redelijke en passende maatregelen voor het stopzetten en herstel van de onbevoegde verwerking.

CIBT blijft op grond van de privacy-schilduitgangspunten aansprakelijk indien een tussenpersoon persoonsgegevens verwerkt onder dit privacybeleid op een wijze die niet strookt met de privacy-schilduitgangspunten, behalve in het geval CIBT niet verantwoordelijk is voor de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Indien CIBT persoonsgegevens overdraagt aan een van haar dochterondernemingen binnen haar consortium, neemt CIBT maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke persoonsgegevens beschermd worden met hetzelfde beschermingsniveau dat vereist is door de privacy-schilduitgangspunten.

Regres, naleving en aansprakelijkheid

CIBT beschikt over mechanismen die opgezet zijn om naleving van de privacy-schilduitgangspunten te garanderen. CIBT voert een jaarlijkse zelfevaluatie uit van haar werkwijzen t.a.v. de persoonsgegevens van consumenten om zich ervan te gewissen dat de waarborgen en verklaringen die de ondernemingen doet uitgaan over de privacy-schild privacypraktijken waar zijn en dat de privacypraktijken van de onderneming geïmplementeerd zijn in overeenstemming met de privacy-schilduitgangspunten.

Consumenten kunnen een klacht indienen over de verwerking van hun persoonsgegevens door CIBT. CIBT neemt maatregelen om problemen op te lossen die voortkomen uit het gestelde verzuim om de privacy-schilduitgangspunten na te leven. Consumenten kunnen zoals hieronder aangegeven staat contact opnemen met CIBT over klachten met betrekking tot de werkwijzen van de onderneming met betrekking tot persoonsgegevens van consumenten.

Indien de klacht van een consument niet opgelost kan worden via CIBT's interne procedures, zal CIBT samenwerken met JAMS in overeenstemming met de internationale regels voor mediation van JAMS, die in te zien zijn op de JAMS website op  http://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. Er kan met JAMS mediation begonnen worden zoals omschreven in de desbetreffende JAMS-regels. Na afloop van de geschillenbeslechtingsprocedure kan JAMS of de consument de zaak doorverwijzen naar de U.S. Federal Trade Commission (federale handelscommissie) die voor privacy-schildaangelegenheden onderzoeksbevoegdheid en handhavingsbevoegdheden heeft over CIBT. Onder bepaalde omstandigheden kunnen consumenten bindende arbitrage inroepen voor de behandeling van klachten over CIBT's naleving van de privacy-schilduitgangspunten.

CIBT's naleving van de privacy-schilduitgangspunten is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission.

Hoe we informatie verzamelen

We kunnen informatie over u verzamelen op de volgende wijzen:

 • Door te vragen: We kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen door u te vragen deze aan ons te verstrekken. CIBT zal alleen informatie verzamelen die nodig is om ons te helpen de door u verzochte dienst te verlenen.
 • Cookies: CIBT gebruikt cookies om uw ervaring met het gebruik van onze website te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer die u als een unieke gebruiker identificeren. Cookies kunnen ook gebruikt te worden om uw status of voortgang te volgen als u om onze diensten of informatie verzoekt. CIBT zet cookies van derde partijen in om namens ons taken te laten uitvoeren zoals data-analyse en marketingondersteuning. De gegevens die we aan hen verstrekken is anoniem en onthult geen specifieke persoonlijke informatie die verband houdt met onze klanten. Deze gegevens worden voor specifieke taken gebruikt waarvoor veelomvattende gebruikersstatistieken nodig zijn, die helpen om de globale CIBT klantervaring te verbeteren. Indien u ervoor kiest, kunt uw browser zo instellen dat deze cookies weigert, of u kunt handmatig alle cookies dan wel de cookies afzonderlijk verwijderen door de aanwijzingen van uw browser's help-functie op te volgen. Overigens kunt u indien uw browser ingesteld is om cookies te weigeren of indien u handmatig cookies verwijderd heeft problemen ondervinden met het opvragen en gebruiken van sommige pagina's en functies die we momenteel op de website hebben, of die we in de toekomst op de website zullen hebben. We reageren niet op 'niet-volgen' signalen van webbrowsers, hoewel we de desbetreffende wetgeving en beleidsupdates blijven volgen en onze 'niet-volgen' strategie indien nodig aanpassen.
 • Webbeacons: Een webbeacon is een elektronisch bestand op een webpagina die ons in staat stelt om gebruikers die de pagina bezoeken te tellen en te herkennen. Een webbeacon kan onder meer gebruikt worden in een HTML-geformatteerde e-mail om de reacties op onze communicatie te bepalen en de effectiviteit ervan te meten. Bijvoorbeeld als u een e-mail van ons ontvangt en op een link in die e-mail klikt om naar de website te gaan. U kunt webbeacons in het algemeen vermijden door HTML-weergave voor e-mails uit te schakelen en alleen de tekstweergave te gebruiken voor uw e-mail.
 • Webserverlogbestanden: Webserverlogbestanden zijn opnames van activiteit die door de computer gegenereerd wordt die de webpagina's die u opvraagt naar uw browser stuurt. Bijvoorbeeld, een webserverlogbestand kan de zoekterm die u ingegeven heeft vastleggen of de link waarop u klikt om naar de webpagina te gaan. Het webserverlogbestand kan ook informatie vastleggen over uw browser, zoals uw IP-adres en de cookies die door de server op uw webbrowser zijn geïnstalleerd.

Uw informatie beschermen

Het is van vitaal belang voor CIBT om de persoonlijke informatie die we van u ontvangen te beschermen. Hoewel er altijd risico's verbonden zijn aan het versturen van informatie over het internet, streven wij ernaar om bescherming te bieden tegen misbruik van alle persoonlijke informatie die we van u via onze website ontvangen. CIBT-gegevens worden beschermd door de bedrijfssector goedgekeurde Transport Layer Security (TLS) technologie. TLS is op dit moment het meest wijdverbreide veiligheidsprotocol, en wordt gebruikt voor webbrowsers en andere applicaties waarvoor gegevens op veilige wijze via een netwerk uitgewisseld moeten worden. Deze technologie garandeert de veilige verzending van alle data, inclusief persoonsgegevens en creditcardgegevens. Door het treffen van dergelijke maatregelen, kunnen CIBT-klanten zich veilig voelen in de wetenschap dat hun gegevens veilig beschermd worden als ze onze website gebruiken.

Uw informatie verwijderen

In het algemeen verwijderen we uw persoonsgegevens binnen 90 dagen nadat onze diensten afgesloten zijn. Niettemin bewaren en gebruiken we uw informatie zo nodig om aan wettelijke verplichtingen en controlevereisten van overheidswege te voldoen, geschillen te beslechten en de uitvoering van onze overeenkomsten af te dwingen. Aan het einde van een dergelijke termijn mogen we naar eigen goeddunken dergelijke gegevens vernietigen zonder u hiervan in kennis te stellen.

Hoe zich kunt afmelden van verdere berichtgeving

Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om zich af te melden voor het ontvangen van verdere berichtgeving onzerzijds op hun verzoek. Om u af te melden voor verdere berichtgeving, neem contact met ons op per e-mail via [email protected] of bel 070 - 315 02 06

Hoe u contact met CIBT kunt opnemen

Als u vragen mocht hebben over dit privacybeleid neem dan contact op met CIBT Klantenservice per e-mail op [email protected] of bel 070 - 315 02 06 of met de functionaris voor gegevensbescherming per e-mail op [email protected].

Links naar andere websites

Deze site kan links naar andere sites bevatten. CIBT is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites. We raden u aan om het privacybeleid van deze websites te lezen, voordat u persoonlijk identificeerbare informatie aan derden verzendt. Informatie die door de derde partij verzameld wordt is niet onderworpen aan dit privacybeleid. Eventuele linken naar een website die het eigendom is van een derde partij impliceren geen aanbeveling, goedkeuring, verwantschap, ondersteuning of verbondenheid met de gelinkte site tenzij specifiek aangegeven..

De website kan sociale media-fucnties bevatten, zoals de Facebook Like-knop en widgets, zoals de 'Deel dit'-knop of interactieve mini-programma's die op de website draaien. Deze functionaliteiten kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op de website bezoekt en kunnen een cookie instellen om de functionaliteiten beter te laten werken. Sociale media-functionaliteiten en widgets worden of wel door een derde partij gehost of direct op de website gehost. Uw interacties met de functionaliteiten vallen onder het privacybeleid van het bedrijf die ze aanbiedt.

Persoonlijke informatie van kinderen

Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van personen onder de 18. Als ouder of wettelijk voogd dient u uw kinderen geen persoonlijke informatie te laten verzenden zonder uw toestemming.

Disclaimer

Hoewel er geen moeite gespaard wordt om nauwkeurige informatie te leveren, veranderen de vereisten voor visa en paspoorten voortdurende en er kan soms sprake zijn van een vertraging voordat wij op de hoogte zijn gebracht van dergelijke veranderingen. Daarom kunnen we niet altijd volledige nauwkeurigheid garanderen. Verwerkingstermijnen en -kosten worden uitsluitend ter indicatie aangegeven en kunnen niet worden gegarandeerd. In het geval er 'geen' visum staat aangegeven, raden wij aan om deze informatie te laten bevestigen door de vervoerder en de desbetreffende ambassade of consulaat. CIBT raadt aan dat reisvisa voor de reis verkregen worden. In het geval er informatie voor reisvisa bij aankomst gegeven wordt, raden wij aan om deze informatie voorafgaand aan de reis door de vliegmaatschappij en ambassade of hoge commissie te laten bevestigen. Reisarrangementen dienen niet voor afgifte van het visum of paspoort te worden bevestigd, tenzij ze specifiek noodzakelijk zijn voor dat consulaat. In dergelijke gevallen dient er een terugbetalingsregeling getroffen te worden.

Als u op onze site diensten afneemt zullen onze algemene leveringsvoorwaarden Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op de koop.